Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Олон улсын гимнастикийн тэмцээнд оролцов.

Логарифм тайтанс гимнастикийн баг олон улсын гимнастикийн уралдаанд цахимаар оролцов.