Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Дунд, ахлах ангийн сурагчийн ёс зүйн дүрэм