Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Бага ангийн сурагчийн ёс зүйн дүрэм